Home

Zienswijze pag1Klik op de afbeelding of hier voor de zienswijze

 


 

AD-AC 3Mei2016

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Deze animatie maakt deel uit van burgerinitiatief en dorpsreferendum ‘Hart Voor Soesterberg’ :  2350 handtekeningen:
“Behoud Evenemententerrein en werk samen met Soesterbergers aan verwerving en verbouw Marechausseekazerne”.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

img216 img218 img219 img217 SC27jan16

 

AD ma 4 Jan 2016 SC 23-12-'15 wethouder+histiorie SC 2-12-2015 Reactie 13

28 okt.2015

Dorpshuis

 

kranten knipsel 2

Goededag en welkom

 

U weet het vast: er gebeurt veel in en rond Soesterberg momenteel.   Ruim 40 jaar geleden kochten de verenigde Soesterbergse vrijwilligers voor hun gemeenschap een stuk grond en bouwden er een Dorpshuis. Dat gebouw is onder dwang gesloten en verkocht. Met de opbrengst van het oude gebouw willen de Soesterbergers een nieuw gebouw realiseren. Beter en fraaier dan voorheen, en natuurlijk optimaal gericht op de toekomst.

Samenwerken

Er dienen zich interessante perspectieven aan om gezamenlijk te werken aan een nieuwe fase van het Dorpshuis Soesterberg. De Marechausseekazerne is in beeld als gedroomde locatie van de Soesterbergers. Bovendien zijn er gesprekken in het verschiet om uit te zoeken hoe dat vorm moet krijgen. Het bestuur heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Er is studie gedaan naar regionale en landelijke ontwikkelingen. Er zijn contacten gelegd met tal van deskundigen en organisaties. Onder meer de Vereniging Kleine Kernen, Alleato, de provincie, Defensie, Centrale Overheid, RVOB (Domeinen), Horeca-adviseurs, juristen, bouwers, en zo meer.

 

Situatie op dit moment, Begin 2016

Er ligt een voorstel van de Soesterbergers aan de gemeente, dorpsbreed getoetst en ingediend als formeel Burgerinitiatief (met een draagvlak van 93% inwoners). Het voorstel bestaat uit twee delen:
1. Nieuwbouw clubhuis IJsvereniging en overige openluchtactiviteiten op het Evenemententerrein.
2. Vestiging overige sociaal-culturele initiatieven en organisaties in de oude Marechausseekazerne.
In het verleden zijn door de Raad besluiten genomen die enkel gebaseerd waren op aannamen en vooringenomen wensen tot verzilvering van de laatste openbare grond in het dorpshart.  Ook aldus rechters, Ombudsman en Rekenkamer was er geen serieus gemeentelijk onderzoek naar draagvlak onder belanghebbenden.  Ingeval van een dorpshart en dorpshuis zijn dat in beginsel alle inwoners (en hun gasten).  Het aangevoerde ‘draagvlak’ bleek ook tijdens de Raadsvergadering enkel te bestaan uit subsidie-afhankelijke organisaties met een eigen onderkomen. Zo’n manier van politiek bedrijven en besturen kan heel lang goed gaan, maar uiteindelijk is er natuurlijk de wet en ook het geduld van de lokale vrijwilligers en inwoners is eindig.

Coöperatie

Voorgesteld wordt aan de gemeente om alle bloemrijke taal over samenwerken met vrijwilligers en lokale deskundigen om te zetten in daden.  Niet alleen met clubs die geheel van de gemeente afhankelijk zijn maar juist ook met de lokale vrijwilligers die zich ook richten op de overige inwoners. De stichting Dorpshuis heeft zich ruim 40 jaar bewezen voor de gemeenschap.  Het stelde de Gemeente herhaaldelijk openlijk voor, om gezamenlijk zitting te nemen in een coöperatie die een dorpsgebouw, -bij voorkeur in de oude Marechausseekazerne- beheert en exploiteert. Mogelijk kan nog een derde partij hier zitting in nemen.   In het voorstel worden deze twee of drie partijen na splitsing van pand en grond, ieder eigenaar van een gedeelte.   Ook is het mogelijk dat zij gezamenlijk eigenaar worden van het geheel. De consequenties van de juridische/fiscale/economische en andere verschillen tussen deze samenwerkende partijen worden momenteel overwogen.  De Raad gaf herhaaldelijk expliciet de opdracht aan het College om daadwerkelijk initiatief te nemen richting Defensie, BZ, RVOB en met name de Stichting Dorpshuis en grondig onderzoek te doen.  Afgelopen juni opnieuw. Het is nu november…

‘Vleugels’

Praten met de Stichting houdt in praten over een alternatief voor de huidige plannen, welk zeven jaar geleden (!) is ingediend en dorpsbreed werd onderzocht en onverminderd wordt gesteund, en er toe moet leiden dat Stichting en Gemeente gaan samenwerken. Daadwerkelijk samenwerken. Er zijn diverse landelijke regelingen die een samenwerkende overheid stimuleren en belonen, en aanschaf voor hergebruik van oude overheidsgebouwen zoals een kazerne, tegen sterk gereduceerd tarief, mogelijk maken. Daarvoor moet een gemeente echter daadwerkelijk samenwerken met een lokale (markt)partij die niet geheel afhankelijk is van subsidie . Pand en grond worden aangeschaft voor dit specifieke doel en bij voorkeur gesplitst voor verdeling over 2 of 3 eigenaren.   Deze doen samen de verbouwing en exploiteren vervolgens ieder hun eigen vleugel in goede samenwerking.

Eigentijds en toekomstgericht

De voorgestelde aanpak beperkt de overheidskosten tot een minimum, en geeft de dorpsgemeenschap optimale bestaanszekerheid en vrijheid van handelen binnen wet en regelgeving.   Voor de verdeling van pand en grond en de gezamenlijke verbouwing is het ‘Plan Vleugels’ gemaakt:  De gemeente wordt eigenaar van de westvleugel en de grond die ten westen ligt tussen de opstal en de Montgommeryweg. Daarin komen de bibliotheek (Idea), Balans, gemeenteloket, politiepost en overige diensten die direct onder de gemeente vallen. Deze vleugel is ’s avonds af te sluiten. De rest van het gebouw en de grond (niet bedoeld voor woningbouw!) is eigendom van en wordt beheerd en geëxploiteerd door de Soesterbergers zelf, zoals zij dat al ruim 40 jaar prima deden.

Multifunctionele zaal en Grand-café

De zuidelijke vleugel en de binnenplaats komen mogelijk in eigendom van een derde partij. Hier hebben zich al diverse partijen voor aangemeld. Voor dit deel zijn we niet op zoek naar een horecaondernemer maar naar een investeerder. Horeca moet immers dienend blijven en in nauw overleg met de rest opereren.   De Coöperatie zal -al dan niet met een derde partij- de zuidvleugel verbouwen en uitbreiden tot grand-café dat tevens de beschikking krijgt over de binnenplaats. Bezien zal worden of direct een overkapping wordt gerealiseerd of dat we dit uitstellen. De exploitatie van de horeca wordt onder voorwaarden vergund aan een bestaande lokale horecaondernemer of anders verzorgd door/namens de Stichting, zoals het de afgelopen 40 jaar ging.

Inverdienlocatie? jazeker!

Over de tegenstellingen tussen gemeente en Soesterbergers is de laatste jaren genoeg gezegd en gestreden. De oorzaak is blootgelegd en helder: de gemeente zag ons dorpshart als een ‘inverdienlocatie’ om te cashen en de Raad leek maar niet te beseffen dat het gaat om het dorpshart van de toekomst, mede door de sluiting en bebouwing van het voormalige Dorpsplein.   De twee hectaren Evenemententerrein en de hectare Marechausseekazerne beslaan samen nog geen drie hectaren die nu de Soesterbergers en hun gasten gegund moeten zijn. Drie hectaren waar de gemeente daadwerkelijk kan samen-werken en kan ‘inverdienen’ aan goodwill, tevredenheid en vertrouwen. En waar de horeca en middenstand kan verdienen aan de activiteiten, zoals al honderden jaren het geval is rond die locatie.  En ook aan rechtvaardigheid kan worden inverdiend:  Het andere dorp in onze gemeente beschikt immers over ruim 65 hectaren openbaar plat groen in de dorpskern en over tal van gebouwen die geheel in eigendom zijn en op balans staan van onze gemeente. Dat is zeer oneerlijk verdeeld en onrechtvaardig.

Historie en achtergronden:

Omdat we nog veel vragen krijgen over de geschiedenis en andere achtergronden van de Stichting en het Burgerinitiatief, hebben we de content uit het verleden toegankelijk gehouden. Maar weet dus, dat dit teksten en gebeurtenissen zijn van jaren geleden. Wij zijn inmiddels vele stappen verder en staan vol vertrouwen met de rug naar het verleden, en een scherp zicht op de toekomst.

 

bestuur Stichting Dorpshuis Soesterberg

 


volledige brief voor wordpress