Bestuur

Welkom bij de bestuurspagina van Burgstede

De gemeente heeft de samenwerking opgezegd met de stichting Dorpshuis Soesterberg. Wanbeheer? Neen. Schulden? Neen. Ontevreden gebuikers? Neen. Ongeschiktheid van pand? Neen. Waarom dan? Waarom worden de Soestergers gedwongen hun eigen Dorpshuis als oude schoenen aan de gemeente te geven, voordat we een nieuw paar hebben? Die vragen krijgen we vaak. Samen met de beste wensen voor 2012 krijgt u hieronder de antwoorden.

Zoals u waarschijnlijk weet is het Dorpshuis per December 2010 gesloten. Het Dorpshuisbestuur is gedwongen te vechten voor het voortbestaan van het, althans een, Dorpsgebouw voor alle Soesterbergers en hun gasten.

De Gemeente heeft in al haar wijsheid besloten dat Soesterberg een “inhaalslag” verdient, en ontwikkelde plannen voor een grote opknapbeurt. Ineens sprak het gemeentehuis in alle uitlatingen en publicaties niet meer over Soesterberg als ‘dorp’ , maar als ‘buitenwijk’. Het nieuwe college bedacht en benoemde zelfs een ‘wijkwethouder’. Een vrolijk mens zonder enige zeggenschap over Soesterberg, waar immers andere wethouders en hun ambtenaren de echte besluiten nemen.

Soesterberg wordt slaapwijk.

Zonder te overleggen met de senioren en met de andere Soesterbergers is op het gemeentehuis besloten dat de senioren moeten verhuizen naar het Evenemententerrein, de laatste hectare openbaar multifunctioneel groen in het dorpshart, en dat ook het Dorpsplein en het Dorpshuis wel kunnen worden geschrapt. Het kruispunt Banningstraat/Rademakersstraat werd aangewezen als het nieuwe ‘Dorpsplein’. “Dat kan best een paar keer per jaar worden afgesloten” aldus wethouder Witte, de wethouder die 65 hectaren groen evenemententerrein in dorp Soest onvoldoende vindt voor de Soesters
Het Dorpshuis van de Soesterbergers is 40 jaar geleden door dorp Soesterberg zelf betaald en gebouwd op grond die was gekocht van de gemeente! Zonder enig overleg met de stichting Dorpshuis is op het gemeentehuis besloten dat Soesterberg het Dorpshuis niet meer nodig heeft. Er zou wel even een zaaltje worden bijgebouwd aan de Banninghal en de rest van de Soesterbergse grond werd integraal bestemd voor woningbouw.

Waarom Soesterberg geheel volbouwen? 

Waarom? Als ‘inverdienlocatie’. Waarvoor inverdienen? Voor woningbouw. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is besloten dat OP een Dorpsplein gebouwd moet worden, om geld te verdienen voor woningbouw. ‘Budgetneutraal bouwen’ heet dat hier. En bij nadere beschouwing blijkt dat aan ambtenaren en externe kosten per nieuw huis ongeveer een miljoen euro verkapte subsidie zit aan ambtenarenuren, deskundigen, en campagnes. Wat is er werkelijk aan de hand? Soesterberg moet en zal buitenwijk worden zonder dorpsvoorzieningen, als het aan de Soesters ligt in politiek en bestuur.

Liever dan ons Dorpshuis ziet de gemeente op onze grond 7 woningen erbij en wat appartementen. Jarenlang is op het gemeentehuis in alle stilte gewerkt aan de plannen die het Dorpshuis leeg moesten krijgen en het volbouwen van Soesterberg stapje voor stapje dichterbij brengen. Salami-tactiek heet dat.

Ontluisterende kapitaalvernietiging
We beleven de grootste verdeel-en-heers operatie en kapitaalvernietiging die dorp Soesterberg in haar geschiedenis kende. Het raadplegen van de locale deskundigen en vrijwilligers en de inwoners van Soesterberg werd voor de gelegenheid geschrapt en vervangen door een ondoorzichtelijk proces met zogenaamde ‘klankbordgroepen’. De indruk werd gewekt dat daar alles open stond voor bespreking, maar wat bleek? Er kon alleen worden meegepraat binnen de ‘bandbreedte’ van plannen die al klaarlagen voordat de luchtbasis vertrok. De bekende volbouwplannen namelijk uit 2002, die door inwoners en de provincie waren afgekeurd. En niet voor niks.

Groene corridor met nieuw Dorpsgebouw?

Soesterberg werd voor het maken van een ‘Masterplan’ verdeeld in vier delen. Per gebied kwam er één klankbordgroep en per ‘groep’ konden tien Soesterbergers meepraten binnen de grenzen van het betreffende gebied. Over de samenhang kon niet worden gesproken. Heet dat niet ‘verdeel en heers’ ? Bovendien was er per klankbordgroep maar plaats voor tien Soesterbergers dus er moest worden geloot voor een plaatsje -of niet-. Eenmaal aan de slag ontdekten de Soesterbergers dat in de klankbordgroep alleen kon worden meegepraat “binnen de bandbreedte” van plannen die al lang klaar waren.

Niet de ‘groene corridor’ die de soesterbergers valselijk was voorgespiegeld was uitgewerkt. Noch het door de Raad en Riek Bakker goedgekeurde voorstel van duizenden Soesterbergers onder de naam ‘Hart voor Soesterberg’. Maar ineens waren daar weer de plannen uit 2002 tot gehele volbouw van het dorp. Die waren op het laatste moment opnieuw in het Masterplan geschoven. Door zo gauw mogelijk 7 huisjes op het Dorpsplein te zetten, moeten de senioren wel uitwijken naar het enig overgebleven terrein: het Evenemententerrein. Alles draait om woningbouw en De Drie Eiken.

Wat worden de buitengrenzen van het nieuwe dorpshart?
Soesterbergers en Soesterbergse organisaties hadden onder de naam ‘Hart voor Soesterberg’ de Raad en het college een petitie aangeboden en een rapport met 700 handtekeningen. Het betrof een duidelijk voorstel om gezamenlijk met alle belangstellende Soesterbergers, de buitengrenzen te bepalen van het nieuwe dorpshart. Dat verzoek werd genegeerd en niet behandeld. Laat staan uitgewerkt. Vervolgens werd dat rapport HvS opnieuw ingediend in de vorm van een officieel Burgerinitiatief. Opnieuw werd het rapport genegeerd. Om een of andere onduidelijke reden, is wat de gemeente betreft over de toekomst van Soesterberg geen referendum mogelijk, dus hielden de Soesterbergers een intern Dorpsreferendum waaruit een overweldigend protest bleek van duizenden, tegen de plannen en de manier van aanpak door de gemeente. Ook die referendumuitslag werd volkomen genegeerd.

De geschiedenis herhaalt zich

Opnieuw, evenals vijftig jaar geleden, moeten de Soesterbergers vechten voor behoud van multifunctionele open ruimte in het hart, voor ontmoeting, recreatie, sport en spel, evenementen en toerisme. En opnieuw moeten we vechten voor een dorpsgebouw waar tenminste alle noodzakelijke en gewenste activiteiten onder dak kunnen plaatsvinden die we gewend zijn. Het Masterplan wijst het drukste verkeerskruispunt aan als het nieuwe Dorpshart en alle evenementen moeten maar naar de vliegbasis op provinciale grond. Naar een nieuw Dorpsgebouw wordt zogenaamd al jaren gezocht. Maar van enige garantie of overleg met de stichting Dorpshuis is geen enkele sprake. De stichting ging natuurlijk niet akkoord met opheffing, sluiting, sloop en vervanging door woningbouw. Dat, en niets anders, leidde tot de breuk met de gemeente.

Dat is de enige reden dat de gemeente de samenwerking met stichting Dorpshuis heeft opgezegd. Er was geen sprake van wanbeheer, schulden of ontevredenheid van de gebruikers. De dorpshuis-achtige voorzieningen in dorp Soest hebben altijd wel onder gemeentelijke vlag gefunctioneerd en alle gemeentelijke middelen opgeslokt. Miljoenen zijn in Soest uitgegeven aan, subsidies, fondsen, overschreidingen, schulden, wanbeheer en achterstallig onderhoud. De stichting Dorpshuis Soesterberg daarentegen kostte de gemeenschap nooit meer dan 60.000 per jaar voor zowel gemeenteloket, politiepost, bibliotheek, als schoolsport en tal van verenigingen , organisaties en initiatieven van de Soesterbergers. De functies waar wereldwijd dorpshuizen voor worden opgezet. Zogenaamd om die 60.000 te “besparen” want zelfs dat bedrag was gemeente Soest te hoog voor Soesterberg, werden inmiddels miljoenen uitgegeven aan ambtenarenuren, plannenmakerij, adviseurs, rapporten, tijdelijke voorzieningen en voorzieningen aan voorzieningen en verbouwen en aanpassen van voorzieningen, huren van de duurste commerciële locaties voor dorpsmarkten . De grootste kapitaalvernietiging waarschijnlijk in de geschiedenis van de gemeente, met als enig doel het volledig bebouwen van het stuk gemeente tussen de N237 en de A28.

Toekomst

Wethouder Masterplan Witte (“Als ik aan de ene kant van de Soester Engh sta in mijn dorp, wil in aan de andere kant geen daken van huizen zien maar alleen groen…” ) spreekt de ene week over zijn Dorpshuisbeleid als “uitroken”. En de week erna ontkent hij dat gezegd te hebben. In die sfeer verkeert de stichting Dorpshuis inmiddels bijna tien jaar met dit soort collegegedrag. De provincie keurde zijn bestemmingsplannen af inzake Dorpsplein, Dorpshuis en Evenemententerrein, en hij maakt gewoon geen nieuw bestemmingsplan. Hij verstopte de oude plannen integraal in een miljoenenverslindend rookgordijn genaamd Masterplan, en de Raad stond erbij te juichen. Soesterberg wordt buitenwijk: hiephoi! Het college wist wel beter, maar beweerde jarenlang dat Soest met het Soesterbergse Dorpshuis mag doen wat het wil, omdat het gemeente-eigendom zou zijn. Een rechter wees die claim op alle punten van de hand. De gemeente taxeerde pand en grond vervolgens op 16.000 euro, daarna op 2,5 ton, daarna op 3,5 ton en biedt inmiddels 4,5 ton. Ondanks de crisis wordt de dorpshuisgrond kennelijk steeds meer waard. Wat is hier aan de hand? Soesterberg wordt buitenwijk. Een tweede rechter gaat binnenkort uitspraak doen over de waarde van pand en grond, en dan zal blijken dat het Dorpshuis en de stichting actief kapot zijn gemaakt en alle bestuursdwang gebaseerd was op bewust verkeerde aannamen en valse voorlichting aan de raad en media. Met de opbrengst van pand en grond blijft de stichting Dorpshuis zich inzetten voor de realisatie van een nieuw Dorpsgebouw. Daar zijn we immers voor bedoeld.

Inmiddels hebben de Soesterbergers ruim 40 jaar een eigen dorpsgebouw en we juichen een verhuizing richting dorpshart van harte toe. Jaren geleden al hebben we als stichting het voorstel ingediend om de Marechausseekazerne te verwerven als dorpsgebouw voor de toekomst. Voordelen daarvan worden elders op deze site uiteengezet. De senioren kunnen dan naar het terrein van het Officierscasino, met een eigen winkeltje en een veilig ruim pad met bankjes over het verfraaide groene Evenemententerrein richting het nieuwe Dorpshuis/cultuurhuis en de Rademakerstraat.

Wat de toekomst feitelijk brengt zullen we wel zien. Van onze politici en bestuurders moeten we niet teveel verwachten, dus zullen wakker en alert moeten blijven en ons stevig inspannen voor een daadwerkelijke inhaalslag voor Soesterberg en haar voorzieningen. In elk geval zijn we druk doende om er samen iets moois van te maken voor de komende 40 jaar. Dat is beloofd. U helpt toch ook weer een handje?