Logboek: Beantwoording van de raad

Logboek: Beantwoording van de raad

 

 

Op de website van de gemeente staan audioverslagen van raadsvergaderingen. Bij integrale beluistering van de raadsvergadering van 6 November 2008 blijkt dat de brief helemaal niet is behandeld… Hoe zit dat? Het antwoord gaat over de (voormalige) subsidierelatie terwijl het verzoek aan de gezamenlijke raadsleden daar helemaal niet over ging. Het antwoord is dus ook nog eens geen antwoord op de vraag. Mogen de burgemeester en de griffier namens de raad spreken in dit geval? Hoe komen wij nog met onze verzamelde volksvertegenwoordigers in contact als college en ambtenaren dat contact overnemen? De brief van 30 December 2004 waarover de burgemeester spreekt, publiceren we voor de duidelijkheid meteen hierbij, al hoort die in een logboek eigenlijk verder in de tijd terug.

In deze brief lezen we het argument voor de afbouw van subsidie: de financiële situatie van de gemeente Soest.

Maar tegelijk wordt gezegd dat de gelden wel naar Soesterberg zullen blijven gaan. Is het nou een bezuiniging of niet? Nee, dat was het niet, het ging om iets anders. Hierop hebben wij geantwoord dat de gemeente vergat te vermelden hoe 35 jaar steeds de omzetten aan het eind van het jaar werden afgedragen aan Soest. De zogenaamde “subsidie” was daarop een voorschot, en die bedroeg per saldo minder dan Soest van ons ontving. Het Dorpshuis was dus niet alleen budgetneutraal, maar bracht de gemeente zelfs inkomsten. Er was een andere reden voor het besluit tot opzeggen van de samenwerking. Het Dorpshuis was namelijk niet bereid om haar bezit en eigendom te ruilen voor twee zaaltjes aan de sporthal, omdat de gemeente graag huizen wil zien op de plaats van het dorpsgebouw. Die toekomst voor ons werd bedacht zonder ons en met alle middelen doorgedrukt.

De feiten staan uitgebreid en gedocumenteerd beschreven onder bovenstaande buttons ‘Interviews’ en ‘Actueel’. We herhalen hier de dringende oproep aan de gehele raad en ieder om zich te willen documenteren met louter feiten, en verder voor ogen te houden: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de menselijke maat en een warm hart voor Soesterbergers.

 

 

23-10-2008

H A R T – V O O R – S O E S T E R B E R G

Rapport verschenen !

De EERSTE uitslagen van de enquête, gehouden door platform ‘Hart voor Soesterberg’ zijn met oog op sluiting van de inspraaktermijn voor het ‘Masterplan’ reeds vroegtijdig verwerkt. De gezamenlijke organisaties voor vrijetijds- en welzijnsvoorzieningen in Soesterberg zijn er in geslaagd om reeds nu van ruim 10% van de dorpelingen een uitgebreide mening te krijgen. Op website www.hartvoorsoesterberg.nl is het hele rapport in te zien, te downloaden en te printen.

Download Enquête uitslagen

 

 

14-10-2008

HERINNERING AAN DE RAAD

[Gestuurd aan de raad ter herinnering aan ons verzoek van 6 juni -zie onder- om een financiële voorziening ter overbrugging van de periode tot na de verhuizing. Op dat verzoek mochten we tot 14 Oktober nog geen enkele officiële reactie ontvangen.]
Soesterberg 14 oktober 2008

Geachte leden van de raad van de gemeente Soest,

Het bestuur, medewerkers-team en vrijwillers-team van Stichting ‘Dorpshuis Burgstede’ hebben kennisgenomen van de ontwikkeling van uw standpunten inzake ons bestaan en voortbestaan in enigerlei vorm. Wij zijn verheugd dat er weer wordt gewerkt aan voorbereiding op de toekomst van de laagdrempelige, de WMO aanvullende, welzijnsvoorziening.

Hierbij willen we u nog eenmaal wijzen op de brief die wij u als raad en college op 5 juni overhandigden met oog op de begrotingsbehandelingen.

Mogelijk hebt u willen wachten op deze meerjarenbegroting, maar op genoemde brief hebben wij tot op heden geen reactie mogen ontvangen. Ook is de gevraagde voorziening bij ons weten tot op heden niet geregeld. Wel waren er natuurlijk de welwillende reacties in de wandelgangen na de begrotingsmarkt waar wij de brief hebben toegelicht.

Wij hopen dat, in de behandeling der grote bedragen, de gevraagde kleine voorziening voor onze instelling niet over het hoofd zal worden gezien. Wij gaan ervan uit dat uw besluit met onderbouwing in dezen, spoedig schriftelijk aan ons wordt medegedeeld.
Tekent, hoogachtend,

Bestuur dorpsgebouw ‘Dorpshuis Burgstede’ Soesterberg.

(Afschrift ter kennisgeving aan het college van b en w van de gemeente Soest.)

 

10-03-2008

*** P E R S B E R I C H T ***
“WEER NIET !”

Donderdag 10 April 2008 werd aan de raad van Soest het nieuwe conceptplan voorgelegd voor de kern van Soesterberg. Het oude plan dateert uit 2001 en hield eigenlijk in, het volbouwen van de dorpskern en omdopen van Soesterberg tot woonwijk van gemeente Soest. Daar heeft Soesterberg zich tegen verzet, inclusief diverse rechtzaken waarbij de Soesterbergers steeds in het gelijk werden gesteld. De voorzitter van het dorpsgebouw ‘Dorpshuis Burgstede’ Jean Marie van Staveren reageert op de presentatie van Riek Bakker, die de opdracht heeft om een beter plan te maken voor de kern van Soesterberg.

Van Staveren:”Helaas weer een kostbaar adviestraject met weer géén oplossing voor de kern. Het dorp vroeg om een plan van aanpak voor de toekomt van het dorpsgebouw en het dorpshart en de serieuze problemen die het vorige plan veroorzaakte. Deze keer zou er echt alle aandacht zijn voor de Dorpskern. Een totaalplan voor Soesterberg-hart, waar de rest van de ontwikkelingen rond omheen kan worden gepland. We hebben zeven jaar gewacht op dit zogenaamd betere plan. Wat wordt het nieuwe dorpsplein, wat wordt het nieuwe dorpsgebouw en wat gaan we daar allemaal in onderbrengen? Het Dorpshuis wil verhuizen naar een pand dat beter aansluit bij de uitgebreide dorpswensen van nu, en de verwachte wensen de komende 40 jaar. Het zogeheten Dorpsplein is veel te klein voor die functie en al jaren niet meer als zodanig in gebuik. We hadden het niet voor mogelijk gehouden, maar ook deze presentatie ging weer niet, en dat mag u schrijven met hoofdletters, wéér niet over de kern, het hart voor Soesterberg en de voorzieningen die nu in het gedrang zijn.”

De woorden Dorpsplein en Dorpshuis kwamen inderdaad niet eens in de presentatie voor. Het is een concept voor een totaalpan en mevrouw Riek Bakker kondigde aan later verder in te gaan op details. Zijn dorpsplein en dorpsgebouw inderdaad details in een plan voor een dorpskern ?

Van Staveren: “Wat wordt bijvoorbeeld het Dorpsplein? Waar komt het dorpsgebouw? Enkele organisaties zijn in serieuze problemen gebracht. Dit totaalplan was er nooit gekomen als Soesterberg zich niet had verzet tegen het bestaande plan. De gemeente had alle stappen reeds gezet om haar eigen plan uit 2001 door te zetten en van Soesterberg een buitenwijk te maken. Het dorpsgebouw, nota bene eigendom van alle Soesterbergers en niet van de gemeente, zou door de gemeente zijn afgepakt voor woningbouw en op het Evenemententerrein had nu een school gestaan. Veel aktieve Soesterbergers zijn diep ongelukkig gemaakt of op zijn minst moedeloos. Het lot van dorp Soesterberg was bij Soest niet in goede handen de laatste jaren.

Het is niet te accepteren dat ook nu weer, in dit langverwachte nieuwe kernplan, NIETS staat over de kern. Het dorpshart. Het geeft wel exact aan hoe een tunnel er gaat uitzien en bijvoorbeeld dat er 1200 woningen bijkomen. Een mega-aantal dat zelfs de Raad verraste. Stel nou dat daar de helft van wordt gerealiseerd, dan nog is meer dan grote extra aandacht vereist voor behoorlijke voorzieningen zoals het dorpsplein en dorpsgebouw. Dat is van primair belang voor een dorp. En zeker voor ons dorp nu. Er moeten goede centrale voorzieningen zijn voor inwoners. Leefbaar, duurzaam en veilig. Daar gaat het om, dat heeft haast. Mevrouw Bakker moet dit meenemen, zoals ze zegt, in haar mandje naar de provincie en het rijk. Soesterberg rekent juist bij een ervaren professionele kracht als mevrouw Bakker op inzicht en steun.”

In September wordt de uitwerking van dit kernplan verwacht. Of de organisaties nu wel betrokken worden is nog niet bekend.

 

16-09-2008

*** P E R S B E R I C H T ***
“ZIJN ZE AL AAN DE KERN?”
(neen)

Plan Riek Bakker: Eerst inspraakavond over nieuwe kern van Soesterberg:

Ma 15-09-2008, Inspraakavond 1 van 2. Hedenavond twee onderwerpen: A: Wonen, en B: Welzijnsvoorzieningen.
“Mevrouw Bakker …?”, de eerste Soesterberger stak van wal. Het was de eerste echte inspraakavond van in totaal twee, over ‘plan Riek Bakker’ inzake de ‘kern van Soesterberg’. Er was wat schroom in de halfgevulde zaal, want de eerste vragensteller vorige week op de introductieavond, was door Riek net boven de sokken afgezaagd, nog voordat de vraag was geformuleerd. Arme Kees. Zijn vraag werd direct al bestempeld als “politiek” en mocht daarom kennelijk door Bakker worden afgeserveerd. Opnieuw ging helaas ook deze avond geheel aan de ‘kern’ voorbij. Als ook maar even het Evenemententerrein in beeld dreigde te komen, begon mevouw Bakker te mompelen. En nadat weer eens om verstaanbaarheid was geroepen, werd haar volume hoger maar zei ze iets anders. De ‘kern’ bleef helaas wederom onbesproken, op deze ‘kern’-plan-inspraak-avond.

“…Mevrouw Bakker, wat verstaat u nou zèlf onder een mooi dorpshart ?”, vroeg een ander fijntjes.Geen antwoord. Daar zou mevrouw Bakker straks aan de inspraaktafel meer over zeggen. De kern vond zij nog niet iets voor “plenair”. Wel vast een plaatje: Het nieuwe dorpshart ligt daar gepland ophet dak van een pakeergarage voor de Marechausseekazerne. Daar moet alle verkeer maar naartoe komen om onder te parkeren. “Of dat ideaal is, dat bepaalt u. Ik zie u graag aan de inspraaktafels…” Op het Evenemententerrein staan twee enorme vlakken rood getekend. Daar had de gemeente om verzocht. Weg terrein. Weg kansen voor plein van de toekomst. “Of leven er andere ideeen voor dat evenemententerrein? Breng maar in hoor.” Ze wist van niks. “Dorpshart?, dat dachten we ongeveer hier. Uw nieuwe dorpsplein zeg maar. ” En Bakker wees op het strookje Banningstraat tussen monument de ‘Vleugel’ en de Marechausseekazerne. Die parkeergarage onder het plein en omgeving maken we verkeers-luw.” (Verkeersluwe parkeergarage?!?) Soesterbergers verheugt u: Ziedaar uw nieuwe Dorpshart voor de toekomst! Uw Evenemententerrein hebben we dus op de dia’s rood getekend. Dat staat voor bebouwing als u het goed vindt, want we hebben natuurlijk meer te doen in Soesterberg dan dorpje spelen.

Ons werd verzocht om na de inleiding van mevrouw Bakker zo spoedig mogelijk, zonder al te inhoudelijke vragen, naar de inspraaktafels te gaan. Voor 6500 Soesterbergers plus gemeentefunctionarissen waren er 4 tafels met in totaal 65 stoelen. De intekenaars. Zeg, 50 Soesterbergers. (platform ‘Hart voor Soesterberg’ sprak al met honderden Soesterbergers intussen) Er waren 2 tafels voor het onderwerp wonen en 2 voor welzijnsvoorzieningen. “Waar is mevrouw Bakker nu? Zij zou hier aan de welzijnsvoorzieningentafels komen vertellen wat zij nou eigenlijk zelf een heel mooi dorpshart voor Soesterberg zou vinden?!” Geen mevrouw Bakker meer. De kern bleef vaag.

Onze tafel begon er vervolgens mee dat wij een medewerkster van Riek Bakker moesten aanwijzen waar momenteel het Dorpshuis en Dorpsplein liggen en andere gemeenschapsvoorzieningen. Zij wist het niet. Ze bleek de projectleider, maar had nog niet gehoord van de jarenlange perikelen en strijd rond het Evenemententerrein en dorpsgebouw. Rechtzaken? Voorstel van Dorpshuis ? De tien plannen rond de schaatsbaan? Zaten nog niet in haar dossiers. De operatie gaat namelijk “van grof naar fijn”. Tergend langzaam, maar we naderen de kern. Er zit absoluut schot in. Riek weet nu weer wat meer.

Leve platform ‘Hart voor Soesterberg’!

Burgstede

 

06-06-2008

*** P E R S B E R I C H T ***
Inbreng Dorpshuis Soesterberg bij de gemeentelijke begrotingsmarkt op 5 juni 2008

Onderwerp: verzoek om voorziening ter overbrugging.

Recentelijk werd door Burgstede een verzoek aangeboden aan de raad om een financiële voorziening. Het besluit van enkele jaren geleden tot afbouw van subsidie was tenminste deels gebaseerd op verkeerde vooronderstellingen en op beleidvoornemens die inmiddels achterhaald zijn. De subsidiebreuk na ruim 30 jaar zonder wanklanken heeft niet alleen bevreemding gewekt bij de rechter, maar vooral ook bij veel dorpsbewoners en indirect dus ook de politiek. Immers, in Soesterberg woont straks zo’n kwart van de stemmers van Soest. Een dorp heeft inderdaad baat bij een goed dak boven alle voorzieningen. Hieronder treft u de bijbehorende tekst aan de raad.

Geachte dames en heren van Raad en College en gemeente Soest,
Er staat veel te gebeuren in het stukje Soest dat Soesterberg heet. En er is al veel veranderd. Op weg naar het Soesterberg van 2018 heeft bijvoorbeeld het Dorpshuis al hobbels en zwaar weer getrotseerd.En we zijn ook nog niet overal uit met z’n allen, maar er wordt tenminste weer vanuit twee kanten van de berg goed samengewerkt aan de toekomst van de Soesterbergse welzijnsvoorzieningen. Volgend jaar bestaat het Dorpshuis met haar verenigde welzijnswerk 40 jaar. Het staat voor de taak om haar aanwezigheid en functioneren als ‘Gemeenschapshuis’ zeker te stellen voor de toekomst van straks rond de 10.000 Soesterbergse Soestenaren. Op naar de 50 jaar en daarna 60 jaar enzovoorts! De laatste jaren zijn wij eigenlijk noodgedwongen steeds bezig geweest ons verleden uit te leggen. Maar nou wil het Dorpshuis graag met u allen, naar de toekomst gaan kijken. De tijd is er rijp voor, en daarom staan we hier ook. Verhuizen is een prima optie. Het huidige pand en de grond zijn slechts hulpmiddelen die wat het Dorpshuis betreft, direct geruild kunnen worden tegen betere, modernere voorzieningen. En die mogelijkheid lijkt zich nu te kunnen voordoen. Dat belooft misschien een heerlijke 40e verjaardag te worden

Ondersteuning
Ruim drie jaar geleden werd besloten de ondersteunende bijdrage van de gemeente aan het Dorpshuis Soesterberg af te bouwen en te stoppen. In drie jaar tijd zijn achtereenvolgens 1/3, 2/3 en 3/3 van de subsidie ingetrokken. Dat is per saldo 2 jaar geen voorschotten uit die bron. De argumenten onder dat besluit zijn inmiddels gebrekkig of onjuist gebleken, en ook is er voortschrijdend inzicht aan beide kanten. Maar het Dorpshuis staat desondanks na 40 jaar trouwe dienst wel erg in de kou nu. Gelukkig is er een goede nieuwe overlegsituatie aan het ontstaan. De bestaande situatie kan niet te lang meer voortduren. Er is snel een overbrugging nodig ter voorbereiding en realisatie van een nieuw soort dorpshuis, dat vervolgens over 10 jaar haar 50 jarig jubileum kan vieren als huis van de Soesterbergers.

Voorziening
De vraag die wij ons stelden voor deze bijeenkomst van vandaag –do. 5 Juni 2008- , is of we u nou zouden vragen om herziening van het oude besluit, of dat we beter een andere oplossing konden voorstellen, die minder gegraaf in de geschiedenis met zich meebrengt. Dat zou in de vorm kunnen zijn van een voorziening of desnoods een lening, ook best. Tot nu toe hebben we 40 jaar lang alle gelden die vanuit het gemeentehuis naar het dorpshuis kwamen, keurig kunnen terugbetalen. We kunnen stellen dat Dorpshuis Soesterberg aan de gemeente en de gemeenschap, per saldo niks heeft gekost. Dit kunnen de boekhoudingen aan beide kanten van de stompert bevestigen.Wel heeft de gemeenschap steeds garant gestaan en is bijgesprongen met voorschotten en ambtelijke en persoonlijke hulp op alle niveaus vanuit bestuur en raad. Die situatie moet nodig volledig worden hervat, zodat we samen een prachtige nieuwe voorziening kunnen realiseren. Het Dorpshuis brengt daarbij natuurlijk haar onroerend goed integraal en onbezwaard in. Plus natuurlijk onze 40 jaar traditie en ervaring.

Gezonde exploitatie
In de toekomst zien wij uitstekende mogelijkheden om evenals de voorbije 40 jaar, wat de gemeenschapsgelden betreft, budgetneutraal te kunnen opereren als deel van een nieuwe organisatie, op een andere locatie. Het Dorpshuis stelt aan die toekomstige situatie geen andere eisen dan dat het geen achteruitgang mag betekenen voor de welzijnsvoorzieningen in ons groeiende deel van Soest. En we spreken de hoop uit, dat we samen niet een kleine maar een enorme sprong voorwaarts zullen realiseren voor de volgende 40 jaar welzijnsvoorzieningen in Soesterberg.

Ondersteunend meedenken
De laatste jaren hebben we niet normaal kunnen functioneren door oorzaken van buitenaf. Om ons terdege op de toekomst te kunnen voorbereiden, is goede samenwerking onmisbaar, met het gemeentehuis en alle betrokkenen, in ambtelijke, persoonlijke en geldelijke zin. Op dit moment is er weer sprake van ondersteunend meedenken. Het bestuur is geïnspireerd door het doel om gezamenlijk een boog naar de toekomst te maken. Het is van groot belang voor iedereen dit doel te bereiken. Zodat we allemaal instemmend kunnen knikken als straks gezegd wordt: ” Er is goed gezorgd voor de welzijnsvoorzieningen van de 10.000 Soestenaren in Soesterberg.

Masterplan
In het masterplan van Riek Bakker is al een kader geschapen. Je kunt zeggen: het Evenemententerrein wordt doorgetrokken tot op de basis. Of de basis komt bij het Evenemententerrein het dorp in. Het is maar welke kant je op kijkt. Daarmee lijkt de vraag wat het nieuwe dorpshart wordt, eindelijk beantwoord te kunnen worden. Daarover moeten echter het college en de raad nog wel besluiten.

In elk geval lijkt die locatie uitstekend geschikt voor vestiging van een dorpshuis nieuwe stijl in een ander pand, met eigentijdse voorzieningen en een nieuw organisatiemodel. Hier om u heen kijkend, is er geen misverstand aan welk pand wij denken als allerbeste optie, We moeten toch iets van richting aangeven, maar we ruilen ook dit plan met alle plezier voor een nog betere oplossing. We zien samen wel wat wenselijk is en wat haalbaar.

Budgetneutraal
Tot slot: het werd zojuist al aangestipt: In het verleden werden alle subsidies steeds weer terugverdiend met de exploitatie, en konden retour naar het gemeentehuis. Door modernere voorzieningen kunnen de exploitatieinkomsten flink toenemen, en het is dus ook niet te verwachten dat het nieuwe welzijnscentrum de gemeenschap geld zal gaan kosten.

Maar bekijkt u dat alstublieft wel weer over een periode van 40 jaar, of desnoods 25. Beoordeel ons niet op de toestand van de laatste paar jaren, maar zie hoe het bijna 40 jaar gastvrij, drukbezocht en probleemloos de dorpshuisfunctie aan het oude Dorpsplein heeft vervuld. Daar hebben we toch ook recht op? Het dagelijks bestuur en de raad mogen de stichting Dorpshuis nou niet in de steek laten. Dat zou niet aardig zijn en niet terecht. We werken aan de toekomst op een nieuwe locatie, waar volop mogelijkheden zijn om een prachtige gemeenschapsvoorzieningte realiseren.

Maar pas op: die is er nu nog niet, en wij moeten nog wel even verder intussen. Vertegenwoordigers en bestuurders: de continuïteit van 40 jaar Dorpshuis met aanvullende welzijnsvoorzieningen staat op de tocht, juist nu het vitaal en energiek aan de toekomst moet werken. Samen met u.

Graag dus van harte uw steun aan een vitaliserende voorziening voor Dorpshuis Soesterberg dat werkt aan een fraai nieuw dak boven de welzijnsvoorzieningen in dit deel van Soest.

En o ja: Welk pand en onder welke naam, daar worden we het wel over eens, gemeenschapshuis, welzijnscentrum, kulturhuus, Vlieghuus, …roept u maar.

Dank voor uw aandacht,
Bestuur en vrijwilligersteam Dorpshuis Soesterberg,
Gemeentehuis Soest 5 Juni 2008

 

 

05-06-2008

Elementen uit beantwoording van vragen van raadsleden: 5 Juni 2008

Voorafgaand aan de beantwoording verwijst het Dorpshuisbestuur graag naar www.Burgstede.nl voor gedetailleerde verslaggeving rondom de afgelopen jaren. Het Dorpshuisbestuur wil zich hier en nu exclusief toeleggen op de toekomst. Algemene lijn op die website is als volgt: De Stichting heeft tegen de stroom in, haar hoofd boven water moeten houden. Echter ten gevolge van de noodgedwongen proceskosten, inkomstenderving door het uitplaatsen van gebruikers/verenigingen, was er sprake van inkomensdaling. Het kon zo bijna niet verder, toen ook nog de subsidie geleidelijk werd afgebouwd. Het dorpshuis heeft de laatste jaren veel schade ondervonden door een gang van zaken vol onduidelijkheden en onjuiste verhalen rondom haar voortbestaan en openstelling. Velen werden terughoudend en wachtten af. Niemand houdt immers van gedoe.

De huidige situatie
Die is natuurlijk niet representatief voor een welzijnscentrum zoals het iedereen voor ogen staat. Er is nu bijvoorbeeld veel minder zaalverhuur, service en cursusaanbod dan voorheen. Gelukkig denken allerlei organisaties inmiddels weer diep mee over herstel en toekomst. Zij zijn geïnteresseerde potentiele ‘aanwezigen’. De lijst gebruikers en ‘geinteresseerden’ van de laatste 40 jaar is zeer gevarieerd en steeds wisselend. Het omvat eigenlijk het hele dorp. En dat is ook het doel van een voorziening als het dorpshuis: laagdrempelig zijn voor het hele dorp. Nu is de positie van het Dorpshuis duidelijk. Daar moesten we kennelijk allemaal even doorheen, maar dat is achter de rug. En de opening naar de gemeente wordt voorzichtig weer zichtbaar. Gebruikers willen en kunnen terugkomen in het Dorpshuis tot het moment van soepele overstap naar de nieuwe locatie een feit is. Met de voorziening, waar de stichting nu om vraagt, kan de boog worden gemaakt van de huidige situatie naar de realisatie van een nieuwe, modernere, betere voorziening.

Omvang benodigde voorziening
De Stichting wil het pand niet verzwaren met hypotheek nu het na bijna 40 jaar lastenvrij is. Mede gelet onze insteek om het pand vrij van lasten te willen inbrengen. Voor dit lopende jaar verzoeken wij om een voorziening ter grootte van het voormalig subsidiebedrag ad € 80.000 euro voor:

– Uitvoering en continuering van welzijnsaanbod
– Uitwerking overdracht nieuw Welzijnscentrum
– Vaste lasten als salaris personeel/gas/licht/water etc etc
– Noodzakelijk onderhoud aan de noodverlichting (waarborg veiligheid) en verwarming.

Historie iets gedetailleerder: …..
Doelstelling 1969: Het faciliteren van laagdrempelige voorzieningen voor verenigingen en instellingen in Soesterberg. Behalve faciliteren van verenigen en andere verbanden van Soesterbergers was ook vraag naar een cursusaanbod. Omdat daarvoor geen gemeentelijke middelen konden worden verkregen werden cursussen zonder subsidie gerealiseerd. Wel was er subsidie voor de exploitatie, met name 1,5 Fte voor .beheerders, gas en licht, etc. Die subsidie werd echter weer geretourneerd op het eind van het jaar uit opbrengsten van het grandcafe en de zaalverhuur.

1969 -1992: Van de baropbrengst en zaalhuur vloeit jaarlijks 100% naar de gemeente. Er is meer afgedracht dan ontvangen subsidie.

1992: 10% baropbrengst blijft in Soesterberg voor eigen invulling, 90 % vloeit terug naar de gemeente

1998: 20% baropbrengst blijft in Soesterberg voor eigen invulling, 80% vloeit terug naar de gemeente.

2005: Raad steunt collegevoorstel tot algehele afbouw subsidie : jaarlijks minder 1/3, 2/3 en 3/3.

2006: Dorpshuis draait op 2/3 van de oude subsidie, gemeenteloket en politie uitgeplaatst

2007: Dorpshuis draait op 1/3 van de oude subsidie, gesubsidieerde huurders uitgeplaatst

2008: Dorpshuis draait zonder subsidie. Bedrijfsleven en particulieren springen extra bij.

……: Rechterlijke uitspraak: Gemeente claimde ten onrechte eigendom gebouw en grond.